Pick-up optie "SNELLER & GEGARANDEERD" @ 2Sport shop
DI tem ZA : 9u30 tot 18u00---ZO : 10u00 tot 17u00--- MA gesloten

OPEN Zondag 21 juli 2024 van 10u-13u

Privacyverklaring

1. Identificatie en algemene bepalingen.

Brumato nv is een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Mechelsebaan 95 en KBO nr. 0423.704.017.

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 door Brumato nv. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacybeleid kan u Brumato nv contacteren via tech@brumato-nv.telenet.be. Behoudens uitdrukkelijk aangegeven, doet deze Privacyverklaring geen afbreuk aan de algemene voorwaarden van Brumato nv.

Brumato nv respecteert de privacy van haar klanten en zal alle persoonsgegevens die het ontvangt, verwerken in overeenstemming met de bepalingen van Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

2. Doeleinden van de verwerking.

Brumato nv verwerkt de persoonsgegevens die ze ontvangt van de klanten rechtstreeks of onrechtstreeks met het oog op volgende doeleinden:

Het uitvoeren van de overeenkomst met de klant of derden

Het ontdekken of voorkomen van fraude, witwaspraktijken of andere illegale activiteiten

Het toekennen van kortingen via de klantenkaart

Het informeren van de klant

Voor elk ander doeleinde waartoe de betrokkene specifiek de toestemming heeft gegeven

Brumato nv verwerkt enkel de persoonsgegevens strikt noodzakelijk voor het realiseren van voormelde doeleinden.

3. Rechtsgronden van de verwerking.

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de rechtsgronden zoals voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met name de overeenkomst met de klant en in voorkomend geval de wettelijke verplichting en de gerechtvaardigde belangen.

Voor zover de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming heeft de klant steeds het recht om de toestemming in te trekken.

Voor zover het de verwerking van bijzondere of gevoelige persoonsgegevens betreft, zal Brumato nv zich kunnen beroepen op de rechtsgronden voorzien in art. 9 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4. Categorieën van persoonsgegevens

Brumato nv verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens die haar door de betrokkene worden overgemaakt:

Identificatiegegevens

Gegevens die toelaten de korting te berekenen

Elke communicatie en informatie die vrijwillig door de klanten aan Brumato nv wordt verstrekt

5. Doorgifte aan derden.

Door de overeenkomst met Brumato nv of door te informeren naar de diensten van Brumato nv, geeft de klant of de prospect uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens over te maken aan derde partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten of om tegemoet te komen aan de vragen van prospecten, zoals bv. softwareleveranciers of iedere andere partij wiens tussenkomst noodzakelijk is.

Brumato nv garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Brumato nv zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan derden met het oog op commerciële doeleinden.

6. Direct marketing.

De klant aanvaardt dat de persoonsgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het informeren van de klant omtrent events, nieuwsbrieven, informatie met betrekking tot Brumato nv of de door haar aangeboden producten. Deze informatie kan worden verstrekt via mailing of via publieke fora, zoals Facebook, LinkedIn, etc.

Indien de klant dergelijk informatie niet meer wenst te ontvangen, kan hij kosteloos de stopzetting bekomen, door eenvoudige melding via tech@brumato-nv.telenet.be.

7. Klantenkaart

De klant aanvaardt dat de persoonsgegevens kunnen verwerkt worden met het oog op het beheer van de klantenkaart, gericht op het toekennen van kortingen aan de klant.

Indien de klant dergelijke klantenkaart wenst te annuleren, kan hij kosteloos stopzetting bekomen, door eenvoudige melding via tech@brumato-nv.telenet.be

8. Rechten van de betrokkene.

Eenieder wiens persoonsgegevens door Brumato nv worden verwerkt heeft het recht op inzage, om deze te laten verbeteren, te laten verwijderen, te laten beperken, om bezwaar te maken of elk ander recht in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Het verzoek hiertoe kan ingediend worden via e-mail naar info@brumato.be en zal binnen redelijke termijn worden behandeld.

9. Bewaarperiode.

Brumato nv bewaart de persoonsgegevens zolang als nodig is om de doeleinden te verwezenlijken, onverminderd de wettelijke verplichtingen inzake. Hierbij kan ondermeer worden verwezen naar de gegevens die toelaten de niet in de tijd beperkte mogelijkheid om korting te bekomen.

10. Toepasselijk recht en de bevoegde rechtbank.

Deze Privacyverklaring wordt beheerst door het Belgische recht.

Voor de beslechting van elk geschil omtrent de toepassing, de interpretatie of de afdwingbaarheid van deze Privacyverklaring zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.

© 2024 Brumato NV - Mechelsebaan 95, 3140 Keerbergen (België) - BTW BE 0423.704.017
Algemene voorwaarden - Privacy policy - Cookie policy - Verzendinfo - Sitemap Quoted: Websites met méér
Om uw surfervaring te verbeteren maakt 2Sport gebruik van cookies. Meer informatie    OK